Informacje o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z Jakmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Andrzej Jałocha i Krzysztof Jałocha

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się z Jakmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Andrzej Jałocha i Krzysztof Jałocha

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest Jakmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Andrzej Jałocha i Krzysztof Jałocha z siedzibą w Sobienkach nr 30, 08-445 Osieck, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801787, NIP 8261004892, REGON: 710204285 (dalej Spółka) producent wysokiej jakości wyrobów elektrycznych.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji
w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 3 lata).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie korespondencji.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi techniczne i informatyczne (np. w zakresie hostingu poczty elektronicznej, utrzymania systemów informatycznych etc.),

Jakie masz uprawnienia wobec Jakmet w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych przypadkach i zakresie określonym w RODO.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Ciebie decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.